نماینده سمیرم: مشکلات کنونی استان اصفهان نتیجه انتقال آب به ۷۰۰ کیلومتر آنسوتر است

در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری ما به خوبی عمل نکردیم. بحث کشت های نوین را جدی بگیریم تا مسایل امنیتی و سیاسی پیش نیاید.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture