بخش خصوصی به دلیل واگذاری‌های نامناسب برای حضور در مزایده‌ها رغبتی ندارد

فروش دارایی‌ها و اموال مازاد دولت نیازمند یک برنامه جدی است و باید با تشکیل یک گروه سلامت، پاک دست و بدور از هرگونه حداقل شبهه ای و کار کارشناسی و شفاف سازی شرایط خریدار واگذاری ها را انجام دهند.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture