الگوی کشت منطقهای یکی از الزامات تحقق سند ملی آمایش سرزمین

نشست تخصصی مبانی طراحی و اجرای الگوی کشت منطقهای مبتنی بر آمایش سرزمین با هدف همفکری و هم اندیشی برای تحقق الگوی کشت منطقهای به عنوان یکی از الزامات تحقق سند ملی آمایش سرزمین برگزار شد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture