خرمشهرهای ایران در حوزه اقتصاد و معیشت هدف جنگ‌های غیرسخت دشمن است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی خرمشهرهای ایران در حوزه اقتصاد و معیشت مردم را هدف جنگ‌های پیچیده و غیر سخت دشمن دانست و تاکید کرد: ورود تفکر انقلابی به صحنه اقتصاد کشور آمال و آرزوهای اتاق‌‌‌های جنگ دشمن را بر باد می‌دهد.